《Монгол Хүнйг Алж Усдаасан Бичиг Баримт (5)》


IMG_4318

Хитадын Соёлын Хувьсгалын Үеийнд Өвөр Монголчуудыг Алж Усдаасан Бичиг Баримтийн

5 Дгаар Бут 2013 Оны 3 Сарт  Яапонд Хэвлгдсн Байна